Onze Blog

Mulier Instituut no Twitter: "Welke eigenschappen, vaardigheden en kennis  moet een goede buurtsportcoach bezitten? Buurtsportcoaches vinden  communiceren (68%) en samenwerken (50%) de belangrijkste vaardigheden.  Daarnaast heeft een goede buurtsportcoach ...

DATJOCH
VANPO
 neemt door zijn ruime ervaring in het primair onderwijs veel variatie aan kennis, ervaring, vaardigheden en competenties mee. Hieronder vind je een overzicht.

Profiel aan de hand van ‘management drives en competenties’: Rationeel denkend, analyseren, structureren, vooruitgang boeken, mensen verbinden, innoveren, resultaten halen, borgen, plannen, doelgericht, inspireren, stressbestendig, relativerend en humorvol.

Competenties ingezet in de rol van (interim)directeur, trainer, coach, docent, orthopedagoog, adviseur.

Werkervaring

Najaar 2022 Start als DATJOCHVANPO

Doel: (Toekomstig) Leidinggevenden in het PO inspireren, stimuleren tot frivool leiderschap dat Out Of The Box, doelgericht is en daardoor mensen en organisaties beter maakt.

2020 – najaar 2022   Dyade  - Dienstverlener Kinderopvang & Onderwijs 

Doel: Verbinder tussen vraag en aanbod van middelen, diensten en faciliteiten ten gunste van efficiënte bedrijfsvoering

2019 - 2020  Directeur a.i. Montessoribasisschool R

Situatie: Conflict in het team met verwijdering van de ouders tot gevolg, kinderen van school. Taak: Conflict hanteren en oplossen, vertrouwen wekken tussen ouders en team samenwerking tot stand brengen. Groei realiseren. Aanpak: Luisteren, gehoor geven, gesprek aangaan, doen wat je zegt, ontmoeting organiseren met wekelijkse inloop voor ouders, directie en team, ouders uitnodigen en betrekken bij school, voorbeeld zijn voor team en ouders, waardevrij communiceren, gezamenlijk afspraken maken hoe en wanneer communicatie georganiseerd is, grenzen stellen, samen werken. Resultaat: Team: Bewust, bekwaam omgaan met de ouders, vertrouwen geven is vertrouwen krijgen. Ouders: Grotere betrokkenheid, kortere lijnen, helder wat je van elkaar kunt en mag verwachten. Reflectie: volgt na afrondiing

2019 - augustus - december  Directeur a.i. Montessoribasisschool Het Mozaïek te M

Situatie: Door de schoolleiding gemanipuleerde geledingen, die het vertrouwen in elkaar volkomen kwijt zijn. Schoolleiding heeft een stap terug gedaan. Taak: Herwinnen van het vertrouwen en opstarten van onderlinge samenwerking Aanpak: individuele en groepsgesprekken om overzicht te krijgen, de situatie in kaart te brengen. Behoeften peilen en verwachtingen managen. Overzicht overbrengen op betrokkenen teneinde te zien en te ervaren wat anders kan. De geledingen dragen bij aan de oplossing en sturen aan op samenwerking. Gelegenheid geven om een stap terug te doen als dat beter voelt. Gaan voor het gezamenlijk gestelde doel, focus houden op dat doel. Resultaat: In  een gedeeltelijk nieuwe samenstelling het beoogde doel gehaald door een duidelijk organogram, taken en verantwoordelijkheden, heldere communicatie en regelmatige ontmoeting Reflectie: Tijd geven voor rouw en verdriet als gevolg van de situatie is belangrijk. Niet te snel willen gaan. Goed oog hebben voor de ‘opstelling van de organisatie’ is belangrijk. Wegblijven van het oordeel, anderen stimuleren te reflecteren en na te gaan wat anders of beter kan.

2018 augustus - januari 2019 Directeur a.i. Daltonbasisschool Het Ravelijn te W

Situatie: Complexe, onveilige situatie. Een kleine oudergroep en de daarbij horende kinderen maken de dienst uit. Er is sprake van anarchie. Het team en de schoolleiding houdt het hoofd amper boven water. De schoolleider vertrekt. Pedagogisch klimaat is zeer onvoldoende, oudertevredenheid zeer laag. Ouders zoeken een andere school. Taak: De bakens verzetten door heldere afspraken, zero tolerence. Laten zien en ervaren wie de leiding heeft, verantwoordelijk is voor het onderwijs en de organisatie in de school. Aanpak: zeer structuurvol, simpele beschrijving van regels en afspraken, omgangsvormen, uitleg aan de ouders tijdens ouderavond en informatieboekje. Kinderen mede verantwoordelijk maken voor de uitvoering van de regels en afspraken. Team aangeven, dat zij op de schoolleiding kunnen rekenen bij calamiteiten. Tussentijdse evaluatie met MR en CvB Resultaat: actieve verwijzing van ouders naar een andere school, inzet van schorsing, voorbeelden stellen. Toenemende tevredenheid en steun van het overgrote deel van de ouders. Zij moedigen aan om met de aanpak structureel verder te gaan. Ouders gaan elkaar tijdens informatieavonden corrigeren, buigen in de goede richting. Reflectie: Planmatig en resultaatgericht werken kan alleen dan als er redelijk overzicht en inzicht is in de situatie. Calamiteiten vroegen enkele maanden voor een pragmatische aanpak na overleg met team en/of MR en/of CvB.

2017 – 2018   Directeur basisschool, onderdeel van Kindcentrum De Sprankel te L  DOEL: doorgaanop de ingeslagen weg na de fusie, uitvoering van het schoolplan en koersplan Eenbes.

2012 - 2017   Meerscholendirecteur Mariabasisschool en Kindcentrum De Sprankel te L

Situatie: Twee basisscholen in één dorp van dezelfde stichting verzorgen ieder onderwijs aan de kinderen. De ene, kleine school krimpt en is zwak en de andere, grotere school groeit. Taak: CvB vraagt mij om als schoolleider van beide scholen de mogelijkheden tot een scholenfusie te onderzoeken. Bij gebleken mogelijkheid om samenvoeging te realiseren, wordt mij gevraagd het onderwijs en de organisatie op elkaar af te stemmen. Op de achtergrond speelt de nieuwbouw van een IKC, waarin ruimte is toegezegd voor de grote school. Aanpak: Allereerst ruime tijd aandacht besteed aan de oriëntatie op de situatie in de scholen, de positie van de scholen in het dorp, de cultuur van de scholen, onderlinge verhoudingen binnen de teams, onderwijskwaliteit, organisatiestructuur, professionele leergemeenschap. Analyse en plan van aanpak besproken met de verschillende geledingen CvB, MR’n en teams. O.a. externe expertise ingeschakeld m.b.t. ‘communicatie, professioneel handelen, resultaatgericht werken’. Collectieve ambitie geformuleerd. Gelegenheid gegeven om wel of niet commitment uit te spreken en daarnaar ook te handelen of voor mobiliteit te kiezen. Kleine stappen gezet, bereikte doelen visualiseren, complimenteren, borgen. De kleine, zwakke school heeft een strak plan gevolgd om van dit predicaat weg te komen. Resultaat: Fusie, de onderbouw van de kleine en grote school samen in het nieuwe gebouw, samenwerking met KDV en PSZ op het niveau van ’verkering’ gebracht. Kleine school scoort substantieel beter en verliest predicaat ‘zwak’. Reflectie: Zeer complexe situatie tot een goed einde gebracht. Al doende beleefd en geleerd wat onderlinge verhoudingen kunnen doen met school- en professionele ontwikkeling. Breng conflicterende partijen zo spoedig mogelijk met elkaar in contact. Houd verwarring van rol goed in de gaten, delegeer waar nodig intern of extern.

2011 – 2012   Interim directeur, adviseur en coach in het basisonderwijs vanuit ‘Commutalis, School voor communicatie’. Management- en cultuurstage bij ‘de Bilderberg’ te Heelsum

2007 – 2010   Directeur basisschool St. Martinus te M – 640 lln DOEL: Ontwerpen en implementeren van kwaliteitszorg, schoolorganisatie, onderwijsontwikkeling, cultuurverandering, leerlingenzorg, taakbeleid.

1999 – 2007  Schoolbegeleider bij Edutop - Interim manager en adviseur op de volgende scholen:

2006 Brede Basisschool te R (gemeente Tegelen) DOEL: Ontwikkeling onderwijsvisie m.b.t. thematisch onderwijs, persoonlijk en schoolontwikkelplan. Opzet en coördinatie van de samenwerking met de partners in de Brede Basisschool. Profilering van de school.                                

2005   Basisscholen in M DOEL: Onderwijsontwikkeling, beleid: o.a. invoering planborden  Integraal personeelsbeleid. Conflicthantering, bemiddeling

2004   Vrije Basisschool in W DOEL: Reorganisatie, implementatie nieuwe besluitvorming. Adviseur bestuur: personeelsbeleid

2002 - 2003   Basisschool in E. Limburg DOEL: Adviseur schoolbestuur fusiebesprekingen. Ontwikkeling missie en visie. Personeelsbeleid - ontwikkeling taakbeleid, gerelateerd aan taakbelasting en taakverlichting. Planontwikkeling naar aanleiding van risico-inventarisatie ARBO. Klankbord voor schoolbestuur tijdens fusietraject en sollicitatieprocedure.

2002 – 2003   Basisschool in De Vecht DOEL: Afstemming buurtschap en schoolgemeenschap. Teambuilding nieuw team van 8 parttimers. Opbouw organisatie- en cmmunicatiestructuur, personeelsbeleid, ontwikkeling taakbeleid, taakbelasting en taakverlichting. Vertrouwen wekken, bruggen bouwen tussen de geledingen binnen de schoolorganisatie.

2002   Basisschool in Twello DOEL: Crisismanagement, analyse van de teamrollen, (werk) relaties tussen teamleden, advisering ten gunste van integraal personeelsbeleid. Bevordering van de communicatie door ontwikkeling van een duidelijke organisatiestructuur, taaktoekenning en toewijzing van verantwoordelijkheden. Conflicthantering. Advisering en coaching van de nieuwe directie.            

2002   Basisschool in Vaassen  DOEL: Herstructurering van de onderwijsorganisatie Beleidsvoorbereiding en planning implementatie onderwijsinhoudelijk beleid naar aanleiding van inspectierapport

2001 – 2002   Montessorischool in C a/d IJssel  DOEL: Analyse organisatiestructuur en beleving organisatiecultuur - Advisering schoolbestuur met betrekking tot organisatiestructuur, onderwijsontwikkeling en externe relaties, profilering van de school.

2000 – 2001   Basisschool in Ugchelen DOEL: Verantwoordelijk voor veranderingsmanagement, cultuurverandering met betrekking tot o.a. organisatiestructuur, besluitvormingsprocedures, planning en onderwijsinhoud: adaptief onderwijs, zelfstandig werken, coöperatief leren en teambuilding.

1999 – 2007    Trainer, coach, timemanager, docent, adviseur en schrijver

Trainer: Communicatieve vaardigheidstrainingen, presenteren, onderhandelen, effectief tijdbeheer. Trainer cursus ‘In dialoog met ouders’

Coach: Startende en ervaren leerkrachten, intern begeleiders, midden- en locatiemanagers, directies en bovenschoolmanagement

Timemanager: Nationaal Toneel Den Haag

Docent, begeleider van cursisten: Modulen ‘onderwijskundig leiderschap’, ‘proces- en verandermanagement’, ‘kwaliteitszorg’ en ‘personeelsbeleid’, opleiding ‘Coach in de Leerlingenzorg’

Adviseur van directies en bovenschoolmanagement: o.a. ontwerp fusietraject en strategisch beleidsplan, conflicthantering, ontwikkeling missie en visie.

Schrijver, ontwikkelaar van diverse documenten, instrumenten en literatuur o.a. boek ‘Orthopedagogisch en orthodidactisch handelen’.

1995 – 1999   Directeur basisschool ‘Remigius’ te D - Schoolgrootte > 475 lln DOEL: Revitaliseren van een – gedurende twee jaar ongeleide – organisatie. Structurering van de schoolorganisatie met betrekking tot financiën en personeel. Ontwerpen, implementeren en borgen van een management- en zorgstructuur. Intern begeleider

1983 – 1995   Directeur basisschool ’t Schoolhuys’te H Periode 1987 tot 1995, schoolgrootte > 350 lln, groeischool DOEL: Werving collega’s. Opstellen, implementeren en borgen van strategische beleidsplannen voor een groei- en nieuwbouwschool. Managen en leidinggeven aan een sterk groeiende organisatie. Verantwoordelijk voor het onderwijskundige beleid en de werving van leerlingen. Initiëren van en leidinggeven aan het samenwerkingsverband WSNS te Houten als voorzitter directieberaad en voorzitter directieberaad. Intern begeleider, remedial teacher, adjunct-directeur, groepsleerkracht, muziekleerkracht. Coördinator WSNS – voorzitter samenwerkingsverband Houten

1981 – 1983   Basisschool ‘Bengelbongerd’ te H DOEL: Groepsleerkracht, muziekleerkracht, leerlingbegeleider, opvang en begeleiding van probleemgroepen, bemiddelaar in arbeidsconflict tussen werknemer en werkgever, voorzitter medezeggenschapsraad.

1977 – 1981   Basisschool ‘Heeswijk’ te M DOEL: Groepsleerkracht en vakleerkracht ‘Muziek’.

Overige activiteiten en interesses

Hobby’s en sporten: Muziek luisteren, lezen van vakliteratuur, hardlopen, fietsen, tennissen en cabaret. Werk aan de voorstelling ‘Echt? Nep!’.

Computerkennis: Word, Excell, Powerpoint en Publisher, schooladministratie ESIS, WinSas. Office 365, ParnaSsys, Afas, ZOOM, Teams.

Netwerk

o.a. Rolfgroep, Cloudwise, SON IJsselgroep Edutraining, Marant schoolbegeleidingsdienst, CED

Hogeschool Utrecht, PABO Zwolle, Seminarium voor Orthopedagogiek.

Referenten: op verzoek

Aanbevelingen Zie profiel LinkedIn

DATJOCHVANPO DENKT MEE OVER UW COMMUNICATIE

OVER DATJOCH

Ik deel als DATJOCHVANPO graag mijn drives, kennis, jarenlange ervaring met (toekomstig) leidinggevenden in de kinderopvang en het primair onderwijs.

HET IS LEKKER WERKEN

...als de bijeenkomsten actief, intensief, leerzaam en doelgericht zijn. We delen kennis, ervaring, proberen uit, geven feedforward, sparren, doen aan intervisie en gaan steeds na of er goede aansluiting is bij de praktijk.

CONTACT MET DATJOCH

Klarinetstraat 23
6922JW Duiven

E-mail info@datjochvanpo.nl

Mobiel +31 6 5159 6838

KvK - nummer 7785 6023
JUMP TO TOP